TRITON

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Tritón Pardubice, spol. s r. o., IČ: 60110422 se sídlem č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov; zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5386.

čl. I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvního vztahu mezi společností Tritón Pardubice, spol. s r. o., IČ: 60110422, DIČ: CZ60110422 se sídlem č.p. 130, Starý Mateřov, PSČ: 530 02, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5386 (dále i jen „prodávající“), a kupujícím (zákazník nebo spotřebitel).

Vznik, průběh a zánik veškerých smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, a v otázkách obchodními podmínkami neupravenými právním řádem České republiky a v této souvislosti zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a také zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupující spotřebitelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. V případě rozporu je převažující česká verze.

čl. II. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná na následujících internetových adresách:

je pouze informativního charakteru, a nepovažuje se za nabídku k uzavření smlouvy. Prezentací zboží na těchto internetových adresách není prodávající jakkoli vázán. Smluvní strany tímto vylučují působnost ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Zboží umístěné na těchto internetových adresách může kupující toliko nezávazně poptat.

Poptávka zboží

Poptávka zboží učiněná kupujícím není návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) podle § 1731 a násl. občanského zákoníku, nýbrž toliko výzvou k podání nabídky, a nezavazuje ani kupujícího ani prodávajícího. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží poptaného kupujícím. Kupující není povinen akceptovat následně vystavenou prodejní nabídku prodávajícího.

Poptávky lze podávat poštou, e-mailem, prostřednictvím internetových stránek uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo osobně.

Kupující je povinen uvést ve své nezávazné poptávce:

 • kupující, který je spotřebitel, uvede osobní identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu)
 • kupující, který je podnikatel nebo právnická osoba, uvede obchodní firmu, IČ, DIČ, sídlo nebo místo podnikání
 • přesnou adresu místa dodání poptávaného zboží
 • jméno pracovníka, který poptávku provedl
 • název a označení zboží
 • požadované množství zboží
 • přepravní dispozic

Prodejní nabídka

Poptávka učiněná kupujícím prodávajícího nezavazuje k vystavení prodejní nabídky a je na výlučném volním uvážení prodávajícího, zda prodejní nabídku kupujícímu učiní či nikoliv.

Prodejní nabídka je adresovaným právním jednáním prodávajícího, které směřuje k uzavření kupní smlouvy s kupujícím. Obsahem prodejní nabídky je specifikace předmětu koupě (zboží), množství, ceny a termínu dodávky. Prodávající vystaví a zašle kupujícímu prodejní nabídku (závazný návrh na uzavření kupní smlouvy) na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v poptávce.

Přílohou elektronické zprávy (e-mailu), jejímž obsahem je prodejní nabídka, jsou tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást prodejní nabídky. Na obchodní podmínky připojené v příloze prodávající výslovně odkáže v textu elektronické zprávy (e-mailu), jejímž obsahem je prodejní nabídka.

Je-li kupujícím spotřebitel, upozorní prodávající kupujícího v prodejní nabídce na údaje o hlavních vlastnostech zboží a na celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) občanského zákoníku. Prodávající též zajistí, aby z prodejní nabídky bylo zřejmé a jasné, že případnou akceptací prodejní nabídky kupujícím-spotřebitelem se kupující-spotřebitel zavazuje k zaplacení.

Akceptace nabídky

Akceptací nabídky se rozumí adresované právní jednání kupujícího, kterým kupující vyslovuje souhlas s prodejní nabídkou (včetně připojených obchodních podmínek) prodávajícího, která kupujícímu byla určena.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem dojití (doručení) akceptace prodejní nabídky prodávajícího ze strany kupujícího ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, a to za předpokladu úplné shody v obsahu prodejní nabídky vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu a akceptace prodejní nabídky ze strany kupujícího.

Kupující prodejní nabídku prodávajícího akceptuje formou elektronické zprávy (e-mailu) adresovaného na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@triton.cz, případně odpovědí na původní email.

Akceptací prodejní nabídky kupující vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

čl. III. Ceny a doprava

Ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího a ceny uvedené v obchodním ceníku prodávajícího, který prodávající zaslal svým odběratelům, jsou pouze informativního charakteru a prodávající jimi není jakkoli vázán. Prodávající si vyhrazuje právo na změny obchodního ceníku či cen uvedených na internetových stránkách, případně určení speciálních cenových kategorií. Případnou aktualizaci cen uvedených v obchodním ceníku či na internetových stránkách prodávajícího prodávající může dát svým odběratelům na vědomí formou písemných zpráv v podobě dodatků k ceníku. Prodávající je však vždy vázán pouze cenami uvedenými v prodejní nabídce určené kupujícímu, která byla kupujícím v plném rozsahu akceptována.

Cena za dopravu je stanovena dle odebraného množství zboží a vzdálenosti místa dodání.

Množstevní a individuální slevy prodávající poskytuje jen na základě dohody.

čl. IV. Dodací podmínky

Zboží je ve sjednaném termínu expedováno dohodnutým způsobem, zákazník může zboží vyzvednout osobně v sídle společností Tritón Pardubice, spol. s r. o. po domluvě s prodávajícím.

Zboží prodávající dodává obvykle do 4 týdnů od uzavření kupní smlouvy.

Pracovní doba pracovníků skladu je: Po-Pá od 7:00 do 15:30 hod.

V případě, že si prodávající a kupující sjednají doložku FCA (Free carrier) dle pravidel INCOTERMS 2020 v rámci svého smluvního vztahu, má kupující povinnost prodávajícímu vydat písemné potvrzení, v němž bude uvedeno, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, s uvedením státu určení zboží. Toto písemné potvrzení bude dále obsahovat: datum vystavení; jméno (firmu) a adresu (sídlo) kupujícího; množství a druh zboží; číslo faktury, datum a místo ukončení přepravy zboží, totožnost fyzické osoby přijímající zboží a totožnost fyzické osoby vystavující toto potvrzení za kupujícího.

V případě, že kupující nevystaví prodávajícímu výše specifikované písemné potvrzení nejpozději do desátého dne měsíce následujícího po dodání zboží nebo v písemném potvrzení uvede nepravdivé informace, se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto vzniknou. Především zpětně doměřenou daň z přidané hodnoty z důvodu nesplnění podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty dle platných předpisů EU a ČR, případné úroky z prodlení či penále apod.

čl. V. Platební podmínky

Cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku při doručení v místě určeném kupujícím v objednávce (adresa příjemce);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6836992/0800, Kód SWIFT: GIBACZPX, IBAN: CZ37 0800 0000 0000 0683 6992, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. – platby v CZK
 •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6837012/0800, Kód SWIFT: GIBACZPX, IBAN: CZ79 0800 0000 0000 0683 7012, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. – platby v EUR

(dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající vystaví a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží řádně a včas. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené prodávajícím ve faktuře.

V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen platit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

čl. VI. Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a je-li kupujícím spotřebitel též § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Případná reklamace z titulu poškození zboží dopravou neopravňuje kupujícího k zadržení platby nebo prodloužení doby splatnosti.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím a přepravním listu a nechat je potvrdit dopravcem.

V případě oprávněného vytknutí vady kupujícím, rozhodne o volbě práva kupujícího z této vady prodávající dle platných právních předpisů.

Záruční doba je 12 měsíců. Záruční list je plně nahrazen daňovým dokladem (fakturou) vystaveným prodávajícím.

Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním, dále na vady zapříčiněné neodbornou montáží, zanedbáním doporučené údržby a používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

Čl. VII. Zvláštní ustanovení o reklamaci pro spotřebitele

Uplatňovat práva z odpovědnosti za vady dle tohoto článku přísluší pouze kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem. Tento článek se nevztahuje na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jednala při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě již použité spotřební zboží, smluvní strany si ujednaly, že se doba pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na polovinu zákonné doby v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku.

Nebudou-li vady zboží reklamovány u prodávajícího včas, pak práva z odpovědnosti za vady zaniknou.

Místem pro uplatnění vad je provozovna prodávajícího na adrese Tritón Pardubice, spol. s r. o., č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov. Spotřebitel může reklamované zboží přinést osobně každý všední den v době od 7:00 do 15:30 hod., nebo může zboží na tuto adresu zaslat. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takové zásilky prodávající nemůže přijmout. V případě zasílání zboží je spotřebitel povinen zvolit takový způsob přepravy, aby zboží nebylo přepravou poškozeno ani jinak narušeno, zejména je povinen zboží ochránit pevným a neporušeným obalem. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. K reklamovanému zboží je spotřebitel povinen přiložit kopii dokladu o koupi a dále je povinen srozumitelně popsat vady zboží a případně uvést, jak by měla být reklamace vyřízena. Pro rychlejší vyřízení věci se doporučuje vyjma jména, příjmení a adresy spotřebitele uvést i telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Nároky spotřebitele při uplatňování vad vyplývají z platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to zejména následovně:

Odstranění vady

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Přiměřená sleva a odstoupení od smlouvy

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3.  je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy obchod@triton.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně reklamace spotřebitel může kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 467 401 111 (každý všední den v době od 7:00 do 15:30 hod.), případně e-mailem obchod@triton.cz.

čl. VIII. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě spotřebitelem

Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku má pouze osoba v postavení spotřebitele. Tento článek se zejména nevztahuje na případy, kdy kupující je právnická osoba nebo jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

 1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Využije-li spotřebitel práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení dle předešlého odstavce za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje, přičemž oznámení musí být adresováno do provozovny prodávajícího na adresu Tritón Pardubice, spol. s r. o., č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov / Tritón Pardubice, spol. s r.o., pobočka Praha, Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice. V odstoupení musí být specifikována smlouva, od které spotřebitel odstupuje, údaj o odstoupení, jméno a adresa spotřebitele a dále číslo účtu, na který si spotřebitel přeje vrátit peníze, je-li odstoupení oprávněné. Pro rychlejší komunikaci se doporučuje uvést i telefon nebo e-mailovou adresu spotřebitele. Pro odstoupení může spotřebitel využít formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a dále kopii dokladu o koupi. Vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), nepoškozené a bez známek opotřebení. V opačném případě je prodávající oprávněn si odečíst výši škody, která mu poškozením zboží vznikla, přičemž tato škoda se může rovnat i kupní ceně zboží. Spotřebitel je zejména povinen dbát na to, aby se zboží nepoškodilo při přepravě, tedy opatřit zboží vhodným obalem.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto článku zejména v následujících případech:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5.  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 12.  o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

Byl-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, včetně nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího prodávající na základě smlouvy přijal, vrátí prodávající spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel dále odpovídá prodávajícímu zejména za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je vhodné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

IX. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy (prodejní nabídky) prodávajícím kupujícímu.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění, které je připojeno k prodejní nabídce.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

Ochrana soukromí spotřebitele je upravena v Informaci o zpracování osobních údajů dostupné na internetových adresách uvedených v čl.II těchto obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Starém Mateřově dne 15.05.2023